1) Hankkeen vastaavuus paikallisen strategian tavoitteisiin

Kunkin hakijan tulee hankesuunnitelmassa kuvata, mitä paikallisen strategian kohtaa tai kohtia hanke vastaa. Jokivarsikumppaneiden nettisivulta löytyy hanketyökalu, joka ohjaa hakijaa tarkastelemaan omaa hankettaan suhteessa paikalliseen strategiaan. Hakija selvittää kyseisen työkalun avulla hankkeensa strategianmukaisuuden. Hallitus arvio hanketta käsitellessään, vastaako hanke riittävästi paikallisen strategian tavoitteita tullakseen rahoitetuksi. Hankkeen lainsäädännöllisen hyväksyttävyyden arvioinnin suorittaa Varsinais-Suomen ELY-keskus.

2) Hanketyyppien mukaiset valintakriteerit

Kullekin hankemuodolle on valittu kriteereitä, joilla arvioidaan miten merkittävä vaikutus hankkeella on edellä mainitun paikallisen strategian tavoitteen/tavoitteiden toteutumiseen. Jokivarsikumppanien hallitus tekee laadullisen arvion kustakin hankkeeseen kohdistuvasta valintakriteeristä.

Hankemuoto

Valintakriteerit

Kriteerin arviointi

Yleishyödyllinen investointi

Investoinnin käyttäjäryhmien määrä

Hanke on sitä vaikuttavampi, mitä suurempi investoinnin käyttäjäryhmien määrä on. Arviointia suoritettaessa otetaan huomioon sen alueen koko, johon investointi kohdistuu.

 

Investoinnin käyttäjämäärä

Hanke on sitä vaikuttavampi, mitä suurempi investoinnin käyttäjien määrä on.

Arviointia suoritettaessa otetaan huomioon sen alueen koko, johon investointi kohdistuu

 

Investointi on uusi alueella (esim. kyseisessä kylässä)

Hanke on sitä vaikuttavampi, mitä laajemmalle alueelle investointi on uusi.

Yleishyödyllinen kehittäminen

Hankkeen saavuttamien henkilöiden määrä

Hanke on sitä vaikuttavampi, mitä suurempi määrä henkilöitä pääsee hankkeen toimenpiteiden piiriin.

 

Hanke kohdistuu lapsiin/nuoriin

Hankkeen vaikuttavuutta lisää se, että sen kohderyhmään kuuluu lapsia/nuoria.

 

Hankkeella aikaansaadun toiminnan jatkuminen hankerahoituksen päätyttyä

Mitä paremmat jatkomahdollisuudet toiminnalla on, sitä suurempi hankerahoituksen vaikuttavuus on.

 

Hankkeessa mukana olevien yhteistyötahojen määrä

Mitä useampi yhteistyötaho mukana, sitä laajempi vaikutus hankkeella on.

Elinkeinojen kehittämishanke

Hankkeen kohderyhmänä olevien yritysten määrä

Hanke on sitä vaikuttavampi, mitä suurempi määrä yrityksiä pääsee hankkeen toimenpiteiden piiriin.

 

Hankkeessa syntyy uusi toimintamalli

Hankkeen vaikuttavuutta lisää se, että hankkeessa kehitetään jokin uusi toimintamalli tai yhteistyöverkosto.

Yritystukihanke

Uusi työpaikka

Mitä useampi valintakriteeri hankkeessa toteutuu, sitä vaikuttavampi hanke on.

 

Uuden tuotteen kehittäminen

 

 

Uusi palvelu alueelle

 

 

Alueella olevan palvelun jatkuvuuden turvaaminen

 

 

3) Hankkeen toiminta-alueen mukaiset kriteerit

Jos hanke kohdistuu laajemmalle kuin Jokivarsikumppanien alueen kattavalle toiminta-alueelle, tulee hankkeen hakijan kuvata, miten hankkeen toteuttaminen useammalla alueella tai kansainvälisesti lisää hankkeesta saatavia hyötyjä. Hallitus arvio, ovatko saavutetut hyödyt riittäviä perustelemaan hankkeen alueiden välisyyden/kansainvälisyyden.

Lisäksi hallitus arvioi hankkeen Jokivarsikumppaneiden alueen toimijoille kohdistuvaa vaikuttavuutta.

Hankemuoto

Valintakriteerit

Kriteerin arviointi

Alueiden välinen hanke Suomessa

Hankkeessa mukana olevien yhteistyötahojen määrä

Hanke on sitä vaikuttavampi, mitä kattavampi määrä hankkeen teemaan liittyviä yhteistyötahoja hankkeessa on mukana.

 

Hankkeen kohderyhmien / osallistujien määrä Jokivarsikumppanien alueella

Hanke on sitä vaikuttavampi, mitä laajemmin siihen osallistuu toimijoita Jokivarsikumppanien alueelta.

Kansainvälinen
hanke

Niiden toimenpiteiden määrä, joissa hankkeen osallistujat ovat vuorovaikutuksessa keskenään (esim. työpajat)

Hanke on sitä vaikuttavampi, mitä enemmän todellista yhteistyötä luovia toimenpiteitä hankkeessa toteutetaan.

 

Hankkeen kohderyhmien / osallistujien määrä Jokivarsikumppanien alueella

Hanke on sitä vaikuttavampi, mitä laajemmin siihen osallistuu toimijoita Jokivarsikumppanien alueelta.