Yleishyödylliset hankkeet

Virtaa ja vetreyttä kylille

Kuvaus: Hankkeen tarkoituksena on turvata ja kehittää Pöytyän, Loimaan, Marttilan, Auran ja Oripään kylien terveysliikuntatarjontaa. Projektissa etsitään ja koulutetaan kylien asukkaita liikunnanohjaajiksi, jotka alueen kansalaisopistot palkkaavat liikuntaryhmien ohjaajiksi jatkossa. Pääpaino on turvata ja kehittää erityisryhmien (ikääntyneet, lapset, ylipainoiset, kehitysvammaiset) liikuntatarjontaa. Lisäksi kartoitetaan ja etsitään uusia liikuntatiloja kyliltä. Kylien asukkaiden kanssa yhdessä kartoitetaan myös onko kylillä tarvetta muulle terveys- ja hyvinvointikoulutukselle.      

Toteuttaja: Auranlaakson kansalaisopisto

Hankkeen kesto: 1.1.2016-30.4.2017             

Hankealue: Pöytyä, Loimaa, Marttila, Aura ja Oripää           

Lisätiedot: Miia Lehtonen, hankekordinaattori (miia.lehtonen@poytya.fi p. 040 6723 192) ja https://www.facebook.com/virtaajavetreyttakylille

 

Kuntoradan valaistus

Kuvaus: Hankkeessa rakennetaan valaistus Auran Kuntoilijat ry:n rakentamalle pururadalle. Hankkeen tavoitteena on Auran ja sen ympäristön palveluiden ja viihtyisyyden parantaminen.

Toteuttaja: Auran kuntoilijat ry

Hankkeen kesto: 30.11.2015-31.12.2016            

Hankealue: Aura          

Lisätiedot: www.aurankuntoilijat.com

 

Marttilan frisbeegolfradan laajennus ja kuntoradan alkuosan uudelleenlinjaukset

Kuvaus: Marttilan kuntaan rakennettiin vuonna 2011 9-väyläinen frisbeegolfrata. Frisbeegolf on kunnassa hyvin suosittu harrastus ja radan käyttäjiä tulee paljon myös naapurikunnista ja -kaupungeista. Hankkeessa rata pidennetään 18-20 väyläiseksi. Lisäksi hankkeessa linjataan uudelleen sekä frisbeegolfradan alkuosa että kuntorata. Hankkeessa radat rakennettaan niin, että ne kiertävät uuden asuntoalueen.

Toteuttaja: Marttilan kunta

Hankkeen kesto: 15.6.2015-30.9.2016

Hankealue: Marttila  

Lisätiedot: www.marttila.fi (Liikunta ja vapaa-aika)

 

Nuoret duuniin

Kuvaus: Nuoret Duuniin -kehittämishankkeen tavoitteena on aktivoida Loimaan, Härkätien ja Someron 4H-yhdistysten vaikutusalueen nuoria työllistymään. Toimenpiteinä ovat nuorten työelämävalmiuksien lisääminen työelämävalmennuksen avulla vastaamaan alueen yritysten, yhteisöjen ja asukkaiden tarpeita, toimivien yhteistyömallien luominen sekä alueen yhteistyökumppaneiden kannustaminen nuorten työllistämiseen. Hanke edistää nuorten työelämävalmiuksia, kannustaa yrittäjämäiseen toimintatapaan ja luo järjestelmän, joka yhdistää työtä tarvitsevat nuoret ja työn tarjoajat. Vertaistukea nuoret saavat perustamistaan duuniringeistä ja samalla he aktivoituvat markkinoimaan omaa työpanostaan. Hankkeen aikana tavoitetaan eri tavoin 1 400 nuorta ja 400 yritystä tai yhteisöä sekä huomattava määrä alueen asukkaita. Erilaisia tapoja ovat infotilaisuudet, koulutukset, valmentaminen, henkilökohtaiset kontaktit, kirjeet ja sosiaalinen media. Nuorille järjestetään hankkeen aikana työelämän perusasioita, tapahtuman tuottamista ja yrittäjyyttä opettavia sekä alakohtaisia työelämävalmennuksia. Tavoitteena on, että alueelle perustetaan 10 duunirinkiä ja 100 nuorta saa hankkeen aikana työtä vähintään kahdeksi viikoksi tai perustaa oman yrityksen. Hankkeen toteuttajia ovat Loimaan, Härkätien ja Someron 4H-yhdistys.

Toteuttaja: Loimaan, Härkätien ja Someron 4H-yhdistykset

Hankkeen kesto: 1.8.2015-31.12.2017           

Hankealue: Pöytyä, Loimaa, Marttila, Aura ja Oripää           

Lisätiedot: http://loimaa.4h.fi/nuoret-duuniin/

 

PASSI – Pöytyän ja Auran asiointiliikenteen kehittäminen

Kuvaus: Hankkeen tarkoituksena on kehittää asiointiliikennettä Pöytyän ja Auran kunnissa. Hankkeessa selvitetään kyytien järjestämiseen keskittyviä mobiilipalveluita sekä mahdollisuuksia hyödyntää hankealueen asiointiliikennettä tavarankuljetuksessa, esimerkiksi pakettien ja päivittäistavaroiden osalta. Lisäksi tutkitaan tarvetta ja vaihtoehtoja uudelle asiointiliikenneyhteydelle Kyrön, Riihikosken ja Auran palvelukeskusten välillä. Toimenpiteillä parannetaan asukkaiden elinolosuhteita ja pyritään digitalisoimaan kunnan palveluita muun muassa selvittämällä hankealueelle soveltuvat kyytien yhdistämiseen ja etsimiseen tarkoitetut mobiilipalvelut. Kohderyhmänä hankkeessa ovat Pöytyän ja Auran kuntien asukkaat sekä liikenteeseen liittyviä päätöksiä tekevät virkamiehet ja luottamushenkilöt. Kuntalaisille tehtävän kyselyn avulla tutkitaan tarkoituksenmukaisia liikennöintivaihtoehtoja asiakaslähtöisesti. Työssä pyritään hyödyntämään paikkatietoa, avointa dataa ja datan visualisoinnin keinoja. Hanke pyrkii edistämään luonnollisten asiointiyhteyksien käytettävyyttä yli kuntarajojen ja lisäämään kuntalaisten tasa-arvoa ja palveluiden saavutettavuutta. Lisäksi asiointiliikenneyhteydet palvelukeskusten välillä vahvistavat alueen elinkeinoelämää ja palveluita. Pöytyän ja Auran kuntien lisäksi hankkeen tuloksista hyötyvät naapurikunnat ja muut samanlaisia haasteita omaavat alueet Suomessa, jotka voivat soveltaa hankkeen tuloksia kehitystyössä ja päätöksenteossa.

Toteuttaja: Valonia (Varsinais-Suomen liitto)

Hankkeen kesto: 1.2.2016-31.12.2016            

Hankealue: Aura ja Pöytyä         

Lisätiedot: www.valonia.fi/fi/liikkuminen/hankkeet/583000-passi-poytyan-ja-auran-asiointiliikenteen-kehittaminen

 

Yhteinen leikkikenttä Haaran ja Onkijoen kylille

Kuvaus: Hankkeen tarkoituksena on uudistaa Haaran-Onkijoen kyläyhdistyksen ylläpitämän kylätalon ja kylähallin piha-alueella sijaitseva lasten leikkipaikka. Hankkeen aikana vanhat leikkikalusteet puretaan, alue pohjustetaan uudelleen, aidataan ja sille asennetaan uudet leikkikalusteet. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti alueen lapsiperheet sekä muut kylätaloa ja kylähallia käyttävät perheet.

Toteuttaja: Haaran-Onkijoen Kyläyhdistys ry

Hankkeen kesto: 15.6.2015-31.7.2016

Hankealue: Loimaa

Lisätiedot: www.haara-onkijoki.fi

 

Someron järviketjun polut ja reitit

Kuvaus: Hankkeen tavoitteena on, että Paimionjoen yläosan 32 kilometrin järviketjun (Painiolta Hovirinnankoskelle) luonnon- ja kulttuuriympäristö tulevat tutuksi ja saavutettavaksi alueen asukkaille, loma-asukkaille ja muille alueen virkistyskäyttäjille. Hankkeen avulla suunnitellaan järviketjun varrelle polkuja ja reittejä ja niitä tukevia rakenteita.

Toteuttaja: Paimionjoki-yhdistys ry

Hankkeen kesto: 1.9.2015-31.12.2016            

Hankealue: Somero          

Lisätiedot: www.paimionjoki.fi/someron-jarviketjun-polut-ja-reitit

 

Virtaa urheiluseuroihin ja elinvoimaa paikallisyhteisöihin (VUPI)

Kuvaus: Urheiluseurojen toimintaympäristö on muuttunut entistä haastavammaksi. Vapaaehtoisten rekrytointia on vaikeuttanut, urheilun ”pyyteettömät” tukijat ovat entistä harvemmassa eikä urheilun yhteiskunnallista tehtävää eikä median kautta saavutettavaa suuren yleisön kiinnostusta voi tulevaisuudessa rakentaa yksinomaan vapaaehtoistyön varaan. Urheiluseuroilta edellytetään aiempaa ammattitaitoisempaa toimintaa. Toiminnan ammattimaistamisessa on huomioitava kuitenkin kaupallisuuden mukana tulevat riskit. Urheiluseurojen toiminnan ammattimaistaminen onkin tehtävä tavalla, joka ei koidu vaaraksi urheilun yhteiskunnalliselle legitimiteetille.

Hankkeeseen osallistuvat 6-8 urheiluseuraa selvittävät hanketoimijoiden kanssa yhdessä seurojen taustat, lähtötilanteen ja mahdolliset omat tavoitteet hankkeen suhteen. Hankkeen aikana seurat saavat valmennusta erityisesti urheilumarkkinoinnin alueella. Seuroille tehdään myös sidosryhmätutkimus, josta saadaan tietoa/dataa esim. strategian tarkistamiseksi ja myynnin apuvälineeksi. Samalla saadaan myös seudun yritysten ajatuksia ja odotuksia urheiluseurojen kehittämiseksi entistä tiiviimmän ja tuloksellisemman yhteistyön kehittämiseksi.

Toteuttaja: Turun ammattikorkeakoulu

Hankkeen kesto: 30.11.2015-31.12.2016            

Hankealue: Loimaa, Aura, Koski TL, Marttila, Pöytyä, Somero, Oripää

Lisätiedot: http://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/vupi-virtaan-urheiluseuroihin-ja-elinvoimaa-paikal/

 

Oripään lentokentän käytävien, kiitotien ja tonttialueen asfaltointi

Kuvaus: Oripään lentokentän toimintamahdollisuuksia parannetaan ja monipuolistetaan asfaltoimalla poikittaiskiitotie, käytäviä ja sisähallin pohja-alue.

Toteuttaja: Lions Club Oripää ry

Hankkeen kesto: 1.12.2015-30.9.2016

Hankealue: Oripää

Lisätiedot: Jukka Isotalo (p. 0400 531 955)

 

Kettulinnan remontti

Kuvaus: Auran Metsästysseuralla on metsästysmajana Huuskan maatilan päärakennus Aurasta 1800-luvun alusta. Se siirrettiin nykypaikalleen talkoilla 1995 ja muutettiin juhlatilaisuuksiin sopivaksi. Pinta-ala on 190m2 ja tila on vahvistettu 77 henkilön käyttöön. Sitä käytetään paikkakunnalla paljon erilaisten tilaisuuksien järjestämiseen. Nyt keittiö ja sauna kaipaavat korjausta ja nykyaikaistamista. Pihamaa on vielä pitkälti luonnontilassa ja tarvitsee tasoittamista ja valaistusta käyttökelpoisuuden parantamiseksi.

Toteuttaja: Metsästysseura Aura r.y.

Hankkeen kesto: 15.9.2015-31.12.2016

Hankealue: Aura

Lisätiedot: http://turunseudun.rhy.fi/aura/sivu.php?s=145

 

Kalaisia koskia Paimionjokeen

Kuvaus: Hankkeen tarkoituksena on selvittää, pystyvätkö taimenet elämään ja lisääntymään Paimionjoen voimalaitospatojen yläpuolisessa vesistössä. Hankkeen avulla tehdään koeistutuksia vastakuoriutuneilla taimenilla ja mätirasioilla Paimionjoen sivuhaaroihin. Tulosten perusteella laaditaan kahteen puroon kunnostussuunnitelma ja puroja kunnostetaan yhteistyössä vesialueiden osakkaiden, kyläläisten ja muiden vapaaehtoisten kanssa.

Toteuttaja: Paimionjoki-yhdistys ry

Hankkeen kesto: 1.9.2015-31.12.2017

Hankealue: Koski tl, Marttila, Tarvasjoki, Pöytyä, Somero

Lisätiedot: http://www.paimionjoki.fi/kalaisia-koskia-paimionjokeen

 

Lehtilän perusparannus 2

Kuvaus: Lehtilän kylätalon käyttömukavuuden parantaminen jäsenille ja muille käyttäjille jotta saadaan lisättyä käyttöastetta ja parannettua viihtyvyyttä (penkkien uusiminen, terassin rakentaminen, akustiikkalevyjen asennus, vanhojen valojen ja sähkölaitteiden yms. uusiminen).

Toteuttaja: Lehtilän Maa- ja Kotitalousseura ry

Hankkeen kesto: 20.6.2015-20.10.2017

Hankealue: Somero

Lisätiedot: www.lehtilä.fi

 

Someron metsäjärvihanke

Kuvaus: Someron metsäjärvihankkeen tavoitteena on päivittää olemassa oleva tieto Someron 22 metsäjärven tilasta, joille on aiemmin tehty laajat hoitosuunnitelmat. Tarkoituksena on myös selvittää, mitä hoitotoimia järvillä on tehty viimeisten 10 vuoden aikana sekä antaa järvien ranta-asukkaille ja loma-asukkaille neuvoja jatkossa tarvittavista hoitotoimista. Hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on kannustaa ja innostaa jatkuvaan yhteistyöhön Someron metsäjärvien hoitamiseksi kaikkien maa- ja vesialueen omistajien kesken.

Toteuttaja: Someron kaupunki

Hankkeen kesto: 1.1.2016-30.9.2016

Hankealue: Somero

Lisätiedot: www.somero.fi

 

Hevonlinnan ulkoilukeskuksen kehittäminen

Kuvaus: Hevonlinnan ulkoilukeskuksen ulkoilu- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksien kehittäminen. Frisbeegolfradan laajentaminen täysimittaiseksi ja harjoittelu-/alkeisradan rakentaminen. Harjumaastoon soveltuvan hoitokaluston hankinta, 4-vetomönkijä ja laturullat.

Toteuttaja: Kosken tl kunta

Hankkeen kesto: 1.1.2016-31.12.2016

Hankealue: Koski tl

Lisätiedot: www.koski.fi

 

Tarvasjoen 700-vuotisjuhla

Kuvaus: Tarvasjoen asuttamisesta on vuonna 2016 kulunut 700 vuotta. Sitä aiotaan juhlistaa monin erin tavoin. Kotiseutumuseossa on esillä näyttely Tarvasjoesta sen asuttamisesta nykypäivään. Järjestetään juhlakulkue ja juhlanäytelmä sekä kotiseutujuhla. Pidetään luentoja Tarvasjoen asuttamisesta, murteista, esihistoriasta, miesten sotamatkoista ja seurakunnasta. Lietopäivän juhla on vuonna 2016 Tarvasjoella. Järjestetään kyläkarnevaalit. Järjestetään Tarvasjoen taiteiden yö. Tarvaslehdestä painetaan juhlanumero joka jaetaan jokaiseen tarvasjoen alueella olevaan talouteen. Kohderyhmänä ovat kaikki Tarvasjoen asukkaat niin nuoret kuin vanhat.

Toteuttaja: Kotiseutuyhdistys-Tarvaiset

Hankkeen kesto: 2.1.2016-31.5.2017

Hankealue: Tarvasjoki

Lisätiedot: https://www.facebook.com/Tarvaiset/

 

Puistokadun koulun lähiliikunta-alue

Kuvaus: Puistokadun koulun, Loimaan lukion sekä Loimaan liikuntahallin piha-alueen kehittäminen toiminnalliseksi, virikkeelliseksi alueeksi joka tarjoaa yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia kehittäviä ja tukevia toimintoja koulujen oppilaille ja opiskelijoille, liikuntahallin käyttäjille sekä lähialueen asukkaille. Suunnittelussa Puistokadun koulu on tehnyt yhteistyötä koulun verkostovanhempien edustajien, lähiseudun alakoulun oppilaiden, Tuulensuun vanhusten palvelukeskuksen asukkaiden, Loimaan nuorisoparlamentin, Loimaan liikunta- ja vapaa-aikatoimen sekä nuorisotoimen edustajien kanssa selvittäessään alueen muutostarpeita ja toiveita hankittavista välineistöstä.

Toteuttaja: Loimaan kaupunki

Hankkeen kesto: 31.3.2016-28.2.2017

Hankealue: Loimaa

Lisätiedot: www.loimaa.fi

 

Kylätalo Metsolan katon korjaus

Kuvaus: Hankkeen tavoitteena on ylläpitää yhdistyksen omistama Metsola-kiinteistö sellaisessa kunnossa, että se voi toimia Somerniemen alueen yhdistysten ja yhteisöjen kokooontumispaikkana.

Toteuttaja: Somerniemi-Seura r.y.

Hankkeen kesto: 5.2.2016-31.12.2016

Hankealue: Somero

Lisätiedot: www.somerniemi.fi

 

Auran urheilukenttä urheilupuistoksi

Kuvaus: Rapistunut urheilukentän alue muutetaan urheilupuistoksi palvelemaan mahdollisimman laajaa käyttäjäkuntaa ja tällä luodaan uutta mutta ”vanhanaikaista” yhteisöllisyyttä. Alueen käyttö on tällä hetkellä jalkapalloa lukuunottamatta vähäistä. Remontissa vanha hiekkakenttä muutettaisiin nurmikentäksi, jolloin saadaan aikaan myös vapaita aikoja jalkapallon potkimiseen myös niille jotka eivät kuulu minkään seuran toimintaan ja mahdollistetaan esim. kaveriporukoiden spontaanipelaaminen. Alue siistitään ja rämeiköt hävitetään. Tilalle rakennetaan uusia monipuolisia suorituspisteitä jotka palvelevat niin jalkapallonharrastajia kuin kaiken ikäisiä ja kokoisia kuntalaisiakin, näihin suorituspisteisiin kuuluu siis 4x100metrinen oheistoiminta-alue joka toimii niin juoksusuorana kuin venyttelyalueena, ulkokuntosalilaitteet omalla alueellaan sekä nurmikenttä.

Toteuttaja: Auran Palokunnan Urheilijat r.y.

Hankkeen kesto: 16.2.2016-30.6.2018

Hankealue: Aura

Lisätiedot: https://www.facebook.com/Auran-Palokunnan-Urheilijat-1535985373322022/

 

Rannalle

Kuvaus: Rannalle hankkeessa yhdistyvät rantojen virkistyskäyttö, kylätoiminta ja vesiensuojelu. Hankkeen tavoitteena on lisätä Yläneenjoen ja jokisuun ranta-alueiden viihtyisyyttä ja alueiden virkistyskäyttöarvoa lisätään mm. kiinnittämällä huomiota olemassa olevien melontareittien ja luontopolkujen ylläpitämiseen ja parantamiseen sekä selvittämällä ja tuomalla esiin Yläneenjoen kalataloudellista arvoa. Hanke luo uusia edellytyksiä luonto- ja matkailuyrittäjille ja vahvistaa toimijoiden välistä yhteistyötä. Hankkeessa päivitetään Yläneenjoen valuma-alueelle jo aiemmin tehdyt kyläsuunnitelmat kiinnittäen huomiota erityisesti vesiensuojeluun. Jo tehtyjä vesiensuojelutoimia inventoidaan ja kunnostetaan pienimuotoisesti. Näin hanke voi vaikuttaa myös järven ja jokien vedenlaatuun ja vähentää Yläneenjoesta tulevaa fosforikuormitusta. Hankkeessa tuotetaan Yläneenjokeen ja Pyhäjärveen liittyvää tiedotusmateriaalia ja työvälineitä luontoympäristön hyödyntämiseen sekä kannustetaan asukkaita vaikuttamaan ympäristönsä tilaan. Tavoitteena on lisätä kylien vetovoimaisuutta ja asukkaiden tietoisuutta omasta ympäristöstään.

Toteuttaja: Pyhäjärvi-instituuttisäätiö sr

Hankkeen kesto: 1.5.2016-30.4.2018

Hankealue: Pöytyä

Lisätiedot: http://www.pyhajarvi-instituutti.fi

 

Auranmaan opaskurssi

Kuvaus: Hankkeen tarkoituksena on tuottaa Auranmaan alueelle asiantuntevia Suomen opasliiton auktorisoimia paikallisoppaita ja päivittää myös jo olevien oppaiden tietotaitoa. Opaskurssitus tehdään Auranlaakson kansalaisopiston alaisuudessa ja auktorisoinnin ottavat vastaan Suomen opasliiton kouluttamat arvioijat. Alueen matkailun yhteistyöorganisaatio puuttuu ja toivotaan, että uudet oppaat voisivat tuoda piristystä matkailuväen yhteistyölle kuntarajojen ylitse ja pystyisivät tuottamaan mielenkiintoisia ammattitaitoisesti opastettuja ryhmäretkipaketteja alueelle. Tavoitteena on kouluttaa 20 henkilöä, joilla on hyvä yleissivistys, jotka ovat kiinnostuneita historiasta ja kotikuntansa asioista ja ovat valmiit tekemään opastuksia linja-autossa, kohteissa ja/tai luonnossa.

Toteuttaja: Pöytyän kunta/Auranlaakson kansalaisopisto

Hankkeen kesto: 1.7.2016-30.6.2017

Hankealue: Aura, Marttila, Oripää ja Pöytyä

Lisätiedot: http://www.opistot.fi/yleinen/matkailuopaskurssi-20-9-16-25-4-17/

Kaudella 2007-2013 rahoitetut hankkeet